У М А Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

V I I I  с к л и к а н н я

11 с е с і я

Р І Ш Е Н Н Я

 

29 березня 2021 року № 6-11/8    

Про затвердження Положення

про управління освіти та 

гуманітарної політики 

Уманської міської ради 

 

       Відповідно до частини четвертої статті 54, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», на виконання рішення міської ради від 23.12.2020 № 8-5/8 «Про оптимізацію виконавчих органів Уманської міської ради»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради (додається).
 2. Заступнику міського голови Чепкій О.В. здійснити заходи з підготовки та подачі документів на реєстрацію вищезазначеного Положення згідно з чинним законодавством України і привести усі документи у відповідність до цього Положення. 
 3. Після  державної  реєстрації   Положення,   рішення міської ради                     від 03.09.2020 №  2.2-82/7 «Про затвердження Положення про відділ освіти Уманської міської ради у новій редакції», від 17.02.2017 № 4.10-25/7 «Про затвердження Положення про відділ культури Уманської міської ради у новій редакції», від 26.12.2014 № 2.14-65/6 «Про затвердження  Положення про відділ у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради», від 23.12.2016                 № 6.13-22/7 «Про затвердження Положення про відділ з питань фізичної культури і спорту Уманської міської ради» вважати такими, що втратили  чинність.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Чепку О.В. та постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки, культури, сім’ї, молодіжної політики та спорту (Дикун Д.Г.).

 

Міський голова                                   І.Г. Плетньова

ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради    В.О. Третьякова

Заступник міського голови О.В. Чепка  

Секретар виконавчого комітету Н.М. Сиротюк

Начальник фінансового управління     А.В.Петриченко

Начальник юридичного відділу Т.А.Тесля

Головний спеціаліст відділу діловодства, 

організаційного забезпечення та контролю  Н.А. Торгашова

Начальник відділу – державний реєстратор

відділу державної реєстрації О.М. Слонська

Начальник відділу кадрової роботи 

та з питань нагород І.В. Кіценко

Головний спеціаліст відділу 

взаємодії з депутатами І.М. Гусак

Начальник відділу освіти І.О.Миколенко 

Голова постійної комісії з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту, 

освіти, науки, культури, сім’ї, 

молодіжної політики та спорту Д.Г. Дикун

ПІДГОТОВЛЕНО

Начальник відділу освіти І.О. Миколенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                         Рішення міської ради 

                                                          29 березня 2021 року № 6-11/8

 ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти та 

гуманітарної політики 

Уманської міської ради

м. Умань – 2021 рік

І. Загальні положення

 1. Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради (далі – Управління) є правонаступником відділу освіти Уманської міської ради та відділу культури Уманської міської ради, створене Уманською міською радою, підзвітне і підконтрольне Уманській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Уманської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади (відповідно до функціональних обов'язків).
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями Уманської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.
 3. Управління є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного герба України та штамп, бланк зі своїм найменуванням, ідентифікаційний номер, майно, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства.
 4. Повне найменування: Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради

Скорочене найменування: УОГП УМР.

 1. Управління є бюджетною неприбутковою установою.
 2. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством, а загальна чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою відповідно до чинного законодавства України.
 3. До структури Управління без ознак юридичної особи, Положення про які затверджує начальник Управління, входять: 
 1. відділ освіти;
 2. відділ культури;
 3. відділ з питань фізичної культури, спорту та молодіжної політики;
 4. центр професійного розвитку педагогічних працівників;
 5. централізована бухгалтерія; 
 6. група централізованого господарського обслуговування.
 1. Юридична адреса Управління: 20300, Черкаська область,                       м. Умань, площа Соборності, 1.

ІІ. Мета та основні завдання

Управління освіти та гуманітарної політики

 1. Метою діяльності Управління  є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, забезпечення реалізації місцевої та державної політики з питань дітей, молоді та спорту, надання населенню якісних послуг в сфері культури, фізичної культури шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Уманської міської територіальної громади.
 2. Для досягнення мети Управління  вирішує наступні завдання:

1) реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сферах освіти, культури, мистецтва, національної музейної політики, молодіжної політики, фізичної культури  та спорту;

2) здійснює управління закладами освіти, культури та спорту у межах повноважень;

3) планує та вносить пропозиції міському голові щодо забезпечення розвитку мережі закладів культури, спорту, дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти;

4) розглядає питання закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

5) забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти, культури, спорту, молодіжних центрів (просторів) всіх форм власності;

6) аналізує стан освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту у місті, прогнозує їх розвиток;

7)  бере участь у розробці та виконанні програм із розвитку освіти, культури, молодіжної політики, національно-патріотичного виховання, фізичної культури, спорту, заходів, спрямованих на поліпшення становища  молоді, з питань фізичної культури і спорту, пропагує  здоровий  спосіб  життя;

8) здійснює у межах повноважень нормативно-правове регулювання  відносин у системі освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту міста;

9) вживає заходи щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів освіти у разі ліквідації, реорганізації в установленому законодавством порядку комунального закладу освіти;

10) сприяє проведенню інноваційної діяльності в закладах освіти комунальної форми власності;

11) бере участь у забезпеченні соціального захисту учасників освітнього процесу;

12) готує інформаційно-аналітичні, статистичні матеріали щодо становища  дітей, молоді  та їх ролі  у політичному, економічному, культурному і соціальному житті суспільства, демографічного розвитку;

13) забезпечує реалізацію прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

14) пропагує серед населення ефективне використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

15) забезпечує підготовку і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

16) організовує і проводить фізкультурно-спортивні та оздоровчі заходи серед населення міста різних вікових груп;

17) сприяє  розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського  рухів;

18) координує розвиток дитячо-юнацького, резервного, масового  спорту, спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю та ветеранів;

19) розробляє та затверджує єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міста, положення про проведення спортивних змагань, заходів, контролює їх виконання;

20) сприяє розвитку спортивних федерацій, фізкультурно-спортивних товариств, громадських організацій та спортивних клубів у місті;

21) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності дитячо-юнацької спортивної школи та центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та здійснює контроль за їх діяльністю;

22) сприяє проведенню чемпіонатів області та України, Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів на території міста; 

23) комплектує та забезпечує участь збірних команд міста з видів спорту в обласних та Всеукраїнських змаганнях; 

24) сприяє фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та  молоді, забезпечує рівні можливості участі молоді у політичному, економічному, культурному і соціальному житті міста;

25) забезпечує реалізацію заходів з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

26) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Управління;

27) сприяє професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічній підтримці та консультуванню;

28) здійснює контроль дотримання чинних нормативно-правових актів у закладах освіти, культури, фізичної культури  та спорту комунальної форми власності;

29) оприлюднює всю публічну інформацію відповідно до вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів»;

30) здійснює інші повноваження у сфері освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, передбачених законодавством.

ІІІ. Основні функції, обов’язки та права

 1. Відповідно до покладених завдань та делегованих повноважень, Управління виконує такі функції: 

1)    сприяє гармонійному розвитку особистості в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

2)  створює умови для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, відповідно до освітніх потреб особистості, її індивідуальних здібностей та можливостей, реалізовує  їх права відповідно до законодавства України;

3)  подає пропозиції щодо мережі закладів освіти, культури та спорту комунальної форми власності;

4) сприяє навчально-методичному, фінансовому, матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, культури та спорту комунальної форми власності. Визначає потребу у закладах освіти, культури та спорту усіх типів та подає пропозиції до міської ради щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб населення; 

5) забезпечує розвиток  системи освіти, що є основою для   формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

6) координує роботу, з дотримання установчих документів закладами та установами освіти, культури та спорту комунальної форми власності;

7) готує проекти рішень Уманської міської ради, виконавчого комітету Уманської міської ради та розпоряджень міського голови, що належать до його компетенції;

8) вивчає потребу та вносить пропозиції міському голові про утворення груп, класів у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами, сприяє організації їх навчання  та виховання у закладах освіти;

9) сприяє виконанню конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, доступності і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

10) забезпечує, у межах своїх повноважень, розвиток різнопланових  форм позашкільної освіти, умови для інтелектуального і культурного розвитку талановитих дітей та молоді; готує проекти програм щодо розвитку позашкільної освіти, які спрямовані на виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді;

11) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та  регіональних програм і заходів, забезпечує їх виконання;

12) розробляє і подає на розгляд Уманській міській раді пропозиції до проєктів фінансування для подальшого забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту, які перебувають на балансі Управління, реалізовує їх виконання;

13) забезпечує ефективне та цільове використання виділених бюджетних коштів;

14) сприяє введенню в експлуатацію нових приміщень закладів освіти, культури та спорту, укомплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

15) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств, молодіжних центрів;

16) сприяє організації харчування дітей у закладах дошкільної, загальної середньої освіти за рахунок бюджетних та залучених коштів;

17) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування здобувачів освіти  та здійснення оздоровчих заходів;

18) сприяє наданню педагогічним працівникам, працівникам галузі культури та спорту державних гарантій, передбачених законодавством;

19) організовує проведення атестації педагогічних, культосвітніх працівників відповідно до чинного законодавства України; 

20) розглядає питання та вносить, в установленому порядку, пропозиції щодо впровадження різних форм матеріального і морального стимулювання праці педагогів та працівників закладів освіти, культури, молодів, фізичної культури та спорту;

21) подає, у встановленому порядку, статистичну звітність про стан і розвиток освіти, становище дітей та молоді, розвиток фізичної культури і спорту у місті, організовує з цією метою збір, опрацювання інформації і формування банку даних;

22) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, здійснює зв’язки з громадськістю та пресою;

23) здійснює підготовку клопотання перед відповідними органами про присвоєння спортивного звання, та присвоює спортивні розряди, готує пропозиції про надання міських та обласних стипендій спортсменам та тренерам;

24) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефективністю використання спортивних споруд та якістю фізкультурних послуг;

25) здійснює підготовку клопотання про будівництво та реконструкцію спортивних споруд у місті;

26) сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової діяльності за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення; 

27) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників, працівників культури та спорту;

28) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників, працівників культури та спорту;

29) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, працівників культури та спорту, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку працівників;

30) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

31) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, з питань планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку; проведення супервізії; 

32) координує розроблення документів закладу освіти; особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, нових освітніх технологій, впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти;

33) взаємодіє з органами громадського самоврядування;

34) надає організаційно-методичну допомогу закладам дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, культури та спорту;

35) в межах своєї компетенції, видає накази і розпорядження, які є обов’язковими для закладів освіти, культури, спорту комунальної форми власності, організовує і контролює їх виконання;

36) забезпечує виконання рішень Уманської міської територіальної громади, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Управління;

37) аналізує стан якості освіти на території Уманської міської територіальної громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі освітніх закладів незалежно від типів і форм власності згідно з потребами громадян;

38) організовує харчування дітей малозахищених сімей в закладах освіти за рахунок бюджету громади та залучених коштів;

39) вносить пропозиції щодо безоплатного медичного обслуговування в закладах освіти та здійснення оздоровчих заходів;

40) сприяє виявленню та розвитку здібностей обдарованих дітей, координує роботу щодо організації на території громади відповідних конкурсів, олімпіад та інших творчих змагань серед учнів; 

41) організовує і бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють розвитку ініціативи і задоволенню всебічних інтересів дітей та молоді, сприяє в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсів, олімпіад, фестивалів та інших заходів;

42) координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки і санітарного режиму в закладах комунальної власності, що віднесені до сфери повноважень Управління;

43) здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію роботи із забезпечення національно-патріотичного, трудового виховання дітей та молоді, їх фізичного і духовного розвитку, реалізації індивідуальних здібностей, сприяє розширенню та функціонуванню мережі молодіжних  клубів за інтересами,  молодіжних центрів (просторів), розвитку та зміцненню їх матеріально-технічної бази;

44) залучає в установленому порядку  дитячі, молодіжні, інші громадські та благодійні організації, молодіжні центри (простори) до реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на поліпшення становища  дітей та молоді;

45) сприяє в установленому порядку фінансовій підтримці програм (проектів) дитячих, молодіжних,  інших громадських організацій та благодійних фондів, молодіжних центрів (просторів), суспільно корисних ініціатив щодо допомоги вразливим та найменш захищеним категоріям дітей та молоді; здійснює у межах своїх повноважень, заходи  щодо соціального захисту спортсменів, спортсменів – інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

46) сприяє  наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, розвитку молодіжного підприємництва;

47) сприяє працевлаштуванню молоді здійснює заходи з профорієнтації дітей та молоді;

48) разом з органами внутрішніх справ, соціального захисту населення та за участю громадськості  вживає заходів для  підтримки дітей та молоді, які виховуються в сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах;

49) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі; 

50) створює умови для розвитку сфери культури та мистецтва міста, сприяє  комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок;

51) створює умови для розвитку усіх жанрів мистецтва: театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового та інших, координує діяльність творчих колективів,  окремих виконавців;

52) сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесл;

53) веде облік об’єктів культурної спадщини та регулює питання їх популяризації;

54) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, що розташовані у місті, які включені до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

55) проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у галузі культури, бере участь в організації та проведенні виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

56) подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення  працівників закладів і організацій культурно-мистецької сфери, освіти, молоді та спорту державними нагородами; застосовує, згідно із законодавством України, інші форми морального і матеріального заохочення  працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;

57) порушує клопотання перед міською радою про створення, реорганізацію та ліквідацію закладів, підприємств і організацій у сфері культури та мистецтва, освіти, молоді та спорту комунальної форми власності;

58) забезпечує формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально - тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно - оздоровчих та спортивних заходів;

59) забезпечує організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно - оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

60) забезпечує дотримання фізкультурно - оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

61) здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту у місті, використання фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на цю мету;

62) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

63) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

64) вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків відповідно до законодавства України;

65) забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення. Дотримується  вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

66) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

67) розглядає звернення, скарги, заяви громадян, вживає заходів щодо усунення причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України у межах повноважень Управління;

68) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

69) забезпечує захист персональних даних;

70) забезпечує реалізацію  заходів щодо запобігання і протидії корупції;

71) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

72) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

 1. При здійсненні повноважень Управління зобов’язане:

1) забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України;

2) забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 1. Управління  має право:

1) залучати до розроблення місцевих молодіжних програм, програм розвитку освітньої галузі, культури, фізичної культури і спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, відповідних експертів, молодіжних, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів тощо;

2) скликати, у тому числі щороку, серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту з питань, що належать до його компетенції;

3) вносити пропозиції до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо фінансування закладів освіти, культури, молодіжного та спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету відповідної галузі громади; 

4) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з освітніми закладами, науковими установами інших країн, міжнародними організаціями, фондами за рішенням ради;

5) створювати ради керівників закладів, громадські ради профільного спрямування, Положення про які та їх персональний склад затверджуються наказом начальника Управління.

 

ІV. Структура Управління

1.Структура, загальна чисельність посадових осіб Управління затверджується міською радою.

Штатний розпис апарату Управління затверджується у межах загальної чисельності та фонду оплати праці працівників міським головою. 

Штатні розписи структурних підрозділів Управління затверджуються начальником Управління та погоджуються виконавчим комітетом Уманської міської ради. 

Кошторис Управління затверджується міським  головою  за пропозицією начальника Управління відповідно до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів установ. 

2.Працівники Управління – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням міського голови.Система взаємодії УправлінняУправління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

VІ. Керівництво Управління

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законом порядку.
 2.   Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління;

2) несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за невиконання або неналежне виконання покладених на Управління  завдань та реалізацію його повноважень; 

3) видає в межах своєї компетенції накази, затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління; 

4) виконує функції головного розпорядника коштів для закладів освіти, культури, молоді і спорту, що фінансується з бюджету Уманської міської територіальної громади;

5) здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі;

6) надає пропозиції міському голові щодо заохочення, відзначення нагородами та відзнаками, притягнення до дисциплінарної відповідальності, присвоєння рангів, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Управління;

7) погоджує питання фінансово-господарської діяльності із заступником міського голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків; 

8) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо реалізації норм антикорупційного законодавства;

9) звітує про роботу Управління перед Уманською міською радою, виконавчим комітетом та профільною постійною комісією ради; 

10) вносить пропозиції для розгляду на засіданнях виконавчого комітету Уманської міської ради з питань, що належать до повноважень Управління, розробляє проекти відповідних рішень Уманської міської ради та її виконавчого комітету;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

12) діє без доручення від імені управління, представляє його інтереси у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, в тому числі в судових та виконавчих органах;  

13) розпоряджається майном в межах повноважень відповідно до Положення та чинного законодавства України;

14) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

 1. Начальник Управління має заступника, який призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою, згідно з чинним законодавством України.
 2. Для організації бухгалтерського обліку, фінансової звітності, виконання кошторисів видатків закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, культури при Управлінні функціонує централізована бухгалтерія, як структурний підрозділ, яка діє відповідно до положення, затвердженого начальником Управління.
 3. Для організації господарської діяльності при управлінні функціонує група централізованого господарського обслуговування, як структурний підрозділ, яка веде господарське обслуговування закладів і установ освіти та культури комунальної форми власності та діє відповідно до положення, затвердженого начальником Управління.

VІІ. Господарська і фінансова діяльність Управління

 1. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, самостійно розробляє план економічного і соціального розвитку закладів, підзвітних та підконтрольних Управлінню, програм та заходів, які проводяться за рахунок бюджетних коштів.
 2. Розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок  бюджетних коштів.
 3. Розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити фінансовому управлінню.
 4. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних коштів.
 5. Здійснює процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів згідно з чинним законодавством України.
 6. Несе відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому управлінню бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства України.
 7. Централізована бухгалтерія Управління здійснює контроль за ходом виконання кошторисів, станом розрахунків з підприємствами й особами, схоронність коштів і матеріальних цінностей.
 8. Управління, як головний розпорядник бюджетних коштів, несе відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених Бюджетним Кодексом України.

VІІІ. Майно Управління

 1. Майно Управління складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відтворюється в балансі.
 2. Майно (будівлі, споруди, основні засоби тощо), передане на баланс Управління, є комунальною власністю територіальної громади міста Умань і належить Управлінню на праві оперативного управління. 
 3. Управління має право здавати в оренду або тимчасове використання майно, закріплене за ним згідно з чинним законодавством.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Зміни до цього Положення вносяться у встановленому чинним законодавством України порядку.
 2. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Управління здійснюється відповідно до рішення Уманської міської ради згідно з чинним законодавством України.

Секретар міської ради В.О. Третьякова

Миколенко І.О.

   

 

 

 

 

 

Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради © 2024

Offcanvas