СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НА 2021- 2023 РОКИ

 

Звіт Стратегія ЦПРПП 2021-2023

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЦПРПП за 2023

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЦПРПП за 2022

ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник управління освіти

та гуманітарної політики

Уманської міської ради

___________ Ірина МИКОЛЕНКО

____________ 2021

 

 

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

НА 2021- 2023 РОКИ

 

УМАНЬ

2021

 

 

 

ЗМІСТ

 

 • Вступ      
 • Повноваження та місія ЦПРПП 3
 • Пріоритети, цілі та завдання 4
 • Мета стратегії розвитку центру 5
 • Візія центру 6
 • Філософія діяльності центру 6
 • Цінності центру 6
 • Заключні положення 6
 • Проект Інформаційно-освітній простір як вектор розвитку фахового потенціалу педагогів міста 7
 • Проект Центр для всіх — центр для кожного      11
 • Проект Трикутник ycпixy: громада — центр — педагог 17

 

 

ВСТУП

Сьогодні,  на  початку  третього  тисячоліття,  поглиблюються  та прискорюються  загальносвітові  соціально-економічні,  політичні, соціокультурні процеси, які визначають розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності та зумовлені науково-технічним прогресом, швидкою інформатизацією та комп’ютеризацією, демократизацією суспільного життя. В освіті теж відбуваються суттєві зміни, впроваджуються освітні реформи, інновації, тому що саме освіта має безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство. Ці зміни потребують нових підходів до підготовки фахівця, здатного до креативної діяльності, відповідного реагування на вимоги часу, поглиблення і вдосконалення професійних компетенцій. Адже саме від педагога, його особистісних характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість освітніх послуг, виховання підростаючого покоління як у процесі навчання, так і в позанавчальний час.

Сучасний педагог – це професіонал, який знаходиться у постійному творчому пошуку, а також у пошуку відповіді на актуальне проблемне питання: «Чому навчать школярів?». Сучасному педагогу необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя, він повинен бути інноватором, умотивованим, мати свободу творчості, вміти навчатися упродовж життя, розвиватися професійно, мати навички управління, координації та взаємодії.

Відповідно до п.7 Положення про управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради, затвердженого  рішенням 11 сесії Уманської міської ради від 29 березня 2021 року №6-11/8 Центр професійного розвитку педагогічних працівників (далі – Центр) входить до структури управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради. Положення Центру професійного розвитку педагогічних працівників затверджено начальником управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради від _______ . ЦПРПП є установою, відкритою та зорієнтованою на взаємодію і партнерство, яка відповідно до чинного законодавства  України  сприяє  професійному  розвитку  педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста, здійснює їх науково-методичну підтримку.

Стратегію розвитку ЦПРПП розроблено з урахуванням:

 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • Закону Україна «Про дошкільну освіту»
 • Положення про  Центр  професійного  розвитку  педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»;
 • статті 87 Цивільного кодексу України;
 • частини 5 статті 57 Господарського кодексу України.

Стратегія розвитку ЦПРПП направлена на реалізацію Концепції Нової української школи – ключової реформи Міністерства освіти і науки України шляхом впровадження її основних ключових компонентів, одним із головних завдань якої є підготовка нової генерації педагогічних кадрів з високим рівнем професійної компетентності.

 

 1. II. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА МІСІЯ ЦЕНТРУ

 

Метою діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників (далі – Центр) є забезпечення потреби педагогів закладів освіти міста в сприянні професійного розвитку, психологічній підтримці та консультуванні педагогічних працівників відповідної територіальної громади.

Реалізація повноважень Центру зорієнтована на запит громади міста у професійному супроводі процесу підвищення фахового зростання педагогів закладів освіти, щодо переходу закладів освіти на виконання Концепції  Нової української школи.

Супроводжує діяльність установи її місія: стати мобільною та дієвою агенцією професійного розвитку педагогічних працівників.

Діяльність Центру професійного розвитку педагогічних працівників - розвиток освіти в громаді. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти шляхом консультативно - методичної та інформаційної діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави — пріоритет для оновленої структури й можливості для громади в отриманні нової якості освітніх послуг.

Центр зберігає прогресивні надбання методичного кабінету, наступником якого є, та надає дієву підтримку усім педагогічним працівникам громади із потребою в механізмах підтримки. Отже, першорядними напрямками діяльності Центру є: організація інформаційно-консалтингової та супервізійної підтримки всіх категорій педагогів міста в міжкурсовий період, консультативний супровід методичної роботи в закладах освіти, стимулювання професійного зростання педагогічних та керівних кадрів, створення передумов функціонування єдиного інформаційного простору в місті, психологічна підтримка процесу професійного розвитку кожного педагога.

Центр систематично отримує об'єктивну інформацію про розвиток результатів професійної компетентності кожного педагога громади i реагуватиме на них відповідними інтерактивними заходами з дотриманням принципу неперервності освіти дорослих, необхідності запровадження інтегрованого та компетентнісного підходу до навчання, засвоєння сучасних освітніх трендів та технологій навчання. Свою діяльність ЦПРПП спрямовує на реалізацію проєктів щодо створення інформаційно-освітнього простру як вектора розвитку фахового потенціалу педагогів міста, розбудови Центру для освітньої спільноти громади міста, на налагодження дієвої взаємодії з різними соціальними інституціями на засадах партнерства та ідей гуманізму. Bci заходи повинні мати кінцевий продукт та зворотній зв'язок, який функціонуватиме у кожної професійної спільноти.

 

Ш. ПРІОРИТЕТИ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Створення сучасного Центру професійного розвитку педагогічних працівників надає широкі можливості для розвитку освіти в місті та в новоутвореній громаді. Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в місті повинні стати можливості тих, хто їï здобув, мати такий рівень інформованості, умотивованості до власного розвитку i постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності i відповідальності, мобільності, гнучкості, щоб успішно будувати власне життя i ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському i світовому просторі. Важливою є задача забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації. Центр професійного розвитку орієнтується на діяльність під гаслом «Центр знає куди прямує й успішно йде до своєї мети».

 

 1. МЕТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЦЕНТРУ

 

Створення необхідних умов для розвитку творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках  нових форм i методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг громаді міста.

 

 1. ВІЗІЯ ЦЕНТРУ

 

 Удосконалення якості професійної діяльності педагогічних працівників закладів освіти міста в умовах розбудови Нової української  школи

 

 1. VI. ФІЛОСОФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

М.Рильський, відомий український поет наголошував «Нове життя нового прагне слова». Центр прагне до впровадження нових сучасних підходів до розбудови освіти.

 1. ЦІННОСТІ ЦЕНТРУ

 Організація діяльності центру ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:

 • людиноцентризм;
 • науковий характер освіти;
 • академічна доброчесність та академічна свобода;
 • гуманізм, демократизм, сприяння навчанню впродовж життя;
 • законність;
 • прозорість та відкритість;
 • відповідальність та підзвітність;
 • професійність.

 

 • ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Напрями та завдання діяльності щодо реалізації Стратегії центру рішенням засновника можуть переглядатися, доповнюватися, змінюватися з  урахуванням змін у загальнодержавній політиці щодо розвитку освіти в Україні, за поданням керівника центру.

 

ПРОЄКТ 1  

Інформаційно-освітній простір як вектор розвитку фахового потенціалу педагогів міста

 

Мета: створення та розширення інформаційного освітнього простору міста для запровадження нових ідей та перспектив сталого розвитку професійної компетентності педагогів.

 

Завдання:

 • Здійснення консалтингових послуг для педагогічних працівників міста.
 • Консультування з питань координації інформатизації та діджиталізацїі закладів освіти.
 • Формування та оприлюднення на сторінці центру  вебсайту управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради  бази дистанційних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 • Пошук, вивчення, добір дистанційних платформ, опанування інструментів для впровадження дистанційного та змішаного навчання.
 • Поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників.

 

Інформатизація освітнього простору як цілісного єдиного системного утворення, в якому є місце всім здобувачам освітніх послуг, що навчаються i всім освітнім установам, що надають освітні послуги, є актуальною для всього українського i навіть світового суспільства. Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти є ключовою для вирішення питань, пов’язаних із створенням нового освітнього середовища, яке вимагає нових підходів, методів та напрямів вирішення завдань підвищення професійної компетентності сучасних педагогічних працівників. На це спрямована діяльність Центру професійного розвитку педагогічних працівників, місія якого полягає в запровадженні ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль освітніх закладів Умані, на засадах соціального партнерства. Завдяки створенню i повноцінному функціонуванню єдиної бази даних, вебресурсів, відомостей в системі роботи Центру, ЗДО, ЗЗСО, 3ПO з’являться інтерактивні можливості для роботи керівника, консультанта центру, заступника директора освітнього закладу тощо.

 

Очікувані результати:

 • Розвиток вебсайту з наповненим електронним контентом бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерел інформації (вебресурси), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників.
 • Створення інформаційного простору міста, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес.

 

ЗАХОДИ ДО ПРОЄКТУ 1

Інформаційно-освітній простір як вектор розвитку фахового потенціалу педагогів міста

 

вектори розвитку

заходи

очікувані результати діяльності

маркери (орієнтири)

результатів діяльності

відповідальний

2021

2022

2023

Інформаційно – освітній простір

створити систему мережевої взаємодії щодо впровадження інноваційного досвіду педагогів і освітніх закладів в системі підвищення кваліфікації

сприяти наскрізному використанню інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі  й управлінні закладами освіти

сприяти розвитку партнерської взаємодії освітніх закладів інших регіонів України, обміну досвідом в режимі онлайн, на Інтернет – платформах через прямі партнерські контакти, комунікації та участь у спільних освітніх проектах

 

 

розробка системи неперервної дистанційної освіти та надання оперативних консалтингових послуг та супервізії професійної діяльності педагогів

-   підготовка директорів шкіл;

-   завідувачів ЗДО;

-   директора ЗПО;

-   заступників директорів ЗЗСО;

-    вихователів – методистів ЗДО;

-   достатня професійна компетентність педагогів для використання сучасного навчального

  е-контенту в освітньому процесі;

-   участь освітніх закладів у реалізації освітніх проектів.

 

консультанти

ЦПРПП

оновити електронну базу презентацій і відео матеріалів з досвіду роботи педагогів з впровадження інноваційних технологій в освітній процес

упорядкувати відкриту інформаційно – аналітичну базу в усіх підсистемах освіти

 

створення єдиного міського інформаційного освітнього простору як віртуального представництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи освіти міста

-   систематичне оновлення інформації на сторінці вебсайту управління освіти та гуманітарної політики;

-   ефективне використання інформаційних ресурсів з навчальними матеріалами;

 

 

 

консультанти ЦПРПП

 

забезпечити безперервну роботу сторінки ЦПРПП

надання консалтингових послуг

 

професійна готовність педагога для компетентного самовираження та реалізації його життєвих та професійних завдань

покращення якості надання консалтингових послуг ЦПРПП

 

консультанти ЦПРПП

 

ПРОЄКТ  2.

Центр для всіх — центр для кожного

 

Мета: допомога з вибором стратегій досягнення особистих професійних цілей педагогічних працівників освітніх закладів міста.

 

Завдання:

 • Надання консультативної допомоги щодо планування та визначення траєкторії професійного розвитку   педагогічних працівників.
 • Здійснення консультативної допомоги щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти i нових освітніх технологій.
 • Організація консалтингових послуг з питань розробки документів закладу освіти.
 • Переформатування та координація діяльності міських професійних спільнот, оновлення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогічних працівників-агентів змін, визначених Концепцією «Нова українська школа», Концепцією розвитку педагогічної освіти, Професійного стандарту вчителя, поширення та впровадження перспективного досвіду роботи.
 • Запровадження діяльності фокус-груп наставників, супервізорів.
 • Забезпечення психологічної підтримки педагогічних працівників закладів освіти міста.
 • Підтримка проєктів впровадження актуальних освітніх технологій: технології розвитку критичного мислення; цифрових, медіаосвітніх  технологій, інклюзивної освіти тощо.

 

Значення й унікальність підвищення якості професійної діяльності педагогічних працівників, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів проєктування подальшого професійного вдосконалення — один з актуальних векторів розбудови сучасної української освіти. Це завдання покладено на Центри професійного розвитку педагогічних працівників, які будуть узагальнювати та поширювати інформацію про можливості професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації, вебресурси та інші інструменти, зможуть стати у нагоді для їхнього професійного зростання. Щоб надати корисну й достовірну інформацію, ЦПРПП буде підтримувати групи бази даних (суб'єктів підвищення кваліфікації, педагогів-наставників, супервізорів тощо). Викликами сьогодення є також пріоритет інтеграційних технологій, що виведе педагогічну науку на практико -орієнтовані позиції. Це зміцнить зв’язки науки i практики, створить умови сталого i випереджального розвитку освіти для розбудови Нової української школи. Важливе значення для освіти міста має забезпечення її якості, що неможливо без застосування маркетингово-моніторингових досліджень з поточним спрямуванням освітніх процесів на результат. Це гарантується реалізацією принципів адаптивного управління, тобто активізації адаптаційних процесів для узгодження різноспрямованих впливів на суб’єктів освітньої діяльності.

 

Очікувані результати:

 • Організована діяльність професійних спільнот та фокус-груп за різними напрямками освітніх послуг.
 • Спрацьована система методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогічних працівників - агентів змін, визначених Концепцією «Нова українська школа».

 

ЗАХОДИ ДО ПРОЄКТУ 2

Пріоритет діяльності ЦПРПП - інноваційний розвиток сучасного педагога міста

 

вектори розвитку

заходи

очікувані результати діяльності

маркери (орієнтири)

результатів діяльності

відповідальний

2021

2022

2023

Інноваційний розвиток сучасного педагога міста

організувати навчання освітньому менеджменту представників управлінського апарату навчальних закладів

організувати освітні та наукові обміни, стажування та навчання керівників, педагогічних і науково – педагогічних працівників

забезпечити готовність педагога до нової ролі – лідера, коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини

умотивовані до неперервного навчання та підготовлені до роботи в Новій українській школі керівник і педагог як ключові фігури оновлення школи, ЗДО, ЦПРПП.

-     професійне зростання педагогів і як наслідок – якість освіти здобувачів;

-     інтеграція української школи в європейський освітній простір.

 

 

консультанти ЦПРПП

організувати вивчення досвіду партнерів з України та закордону щодо організації системи освіти

 

сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників міста

організувати спільну інноваційну діяльність з актуальних питань розвитку освіти та за її результатами – міжнародні науково – практичні  семінари, конференції

 

сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників міста

сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників міста

-  запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовки педагогів міста;

-  розширення зв’язків з міжнародними освітянськими організаціями;

-  постійне підвищення кваліфікації працівників.

-  підвищення рівня професійної компетентності педагогів  у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання;

-  реалізація освітніх проектів;

-   

 

консультанти ЦПРПП

забезпечити вільний вибір форм, змісту, місця та періодичності підвищення кваліфікації керівних і педагогічних  працівників освіти, сприяти участі у спецуроках для педагогічних та керівних кадрів, інноваційних програмах підвищення кваліфікації з підготовки до роботи в НУШ

 

запровадити сучасні форми, методи, технології професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково – педагогічних, методичних і керівних

 

створені необхідні умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за індивідуальними  освітніми траєкторіями

-     опрацьовані плани за індивідуальними освітніми траєкторіями

 

 

консультанти ЦПРПП

 

розробити систему підтримки вчителів – початківців (підготовка наставників, лідерів до роботи з молодими спеціалістами)

розробити систему неформальної освіти педагогічних працівників міста

розробити систему заходів неперервної освіти педагогів Нової української школи

вільний вибір форм, змісту, місця та періодичності підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників освіти в контексті стратегії «навчання впродовж життя»

запроваджені нові моделі, види, форми, методи та технології підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників міста

 

 

консультанти ЦПРПП

 

створити умови для систематичного підвищення майстерності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми

запровадити впровадження кращого досвіду роботи з обдарованою молоддю;

упровадження сучасних педагогічних технологій вивчення і виховання обдарованої молоді

розробити дієву модель індивідуалізації професійного розвитку педагогічних працівників міста в контексті стратегії «навчання впродовж життя»

розробка моделі індивідуалізації професійного розвитку педагогічних працівників

створено бази електронних  портфоліо  педагогів, які опікуються питаннями обдарованості та підготовки учнів – призерів, переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних завдань

 

 

консультанти ЦПРПП

 

здійснення психологічної підтримки педагогічним працівникам  закладів освіти

створити умови для проведення супервізії як вектора діяльності психолога закладу освіти

налагодження співпраці з спільнотою психологів України, ЄС.

особистісне, професійне зростання  педагогічних працівників закладів освіти; подальший психологічний супровід педагогів; організація діяльності професійної спільноти  супервайзерів; участь у проектах і програмах психологічної підтримки.

-   напрацьовано інструментарій психологічної підтримки педагогів у відповідності до  особистих запитів;

-   проведення тренінгів для супервізорів;

-   укладені договори про співпрацю.

 

психолог ЦПРПП

 

ПРОЄКТ 3.

Трикутник ycпixy: громада — центр — педагог

 

Мета: сприяти соціально-педагогічному партнерству громади для всіх учасників освітнього простору Умані.

 

Завдання:

 • Налагодження міжвідомчої взаємодії (соціальною, медичною, психологічною службами, МЧС, національною поліцією, представниками 3CУ, бібліотеками, музеями міста тощо).
 • Формування солідарної відповідальності громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до створення позитивного іміджу педагогів міста.
 • Участь у державно-громадському партнерстві між Центрами професійного розвитку педагогічних працівників України, Українським інститут ори розвитку освіти, управлінням Державної служби якості освіти у Черкаській області, закладами вищої освіти.
 • Інформування громади про діяльність i послуги ЦПРПП, реклама навчально-методичної продукції працівників центру та освітян міста.
 • Розвиток демократичних цінностей та громадянських компетенцій педагогічної спільноти Умані.
 • Створення умов для співпраці з європейськими освітніми структурами та навчальними закладами на підставі угоди про Асоціацію між Україною та ЄC.

 

Сучасні виклики розбудови якісної освіти в Україні передбачають, що в освітніх закладах працюють професійно здатні педагоги, кваліфіковані для виконання вчительської праці, які фахово підходять до своєї роботи. Центр професійного розвитку педагогічних працівників покликаний співпрацювати з громадою у справі покращення якості освітніх послуг освітян міста. Працівники ЦПРПП підтримують розвиток демократичних цінностей та громадянських компетенцій педагогів за допомогою залучення ïx до прийняття рішень стосовно індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників. Своїм підходом до педагогів консультанти систематично розширюють можливості для розвитку їхньої відповідальності, самостійності та самоконтролю, проявляють демократичні переконання своєю власною поведінкою та постійно демонструють просоціальну поведінку. Співпраця Центру із зовнішніми партнерами - європейськими освітніми структурами та навчальними закладами, демонструє дієвість та ефективність співпраці з освітянами громади.

 

Очікувані результати:

 • Популяризація діяльності Центру та педагогічних працівників освітніх закладів громади.
 • Організація інформаційного супроводу освітніх реформ.

 

ЗАХОДИ ДО ПРОЄКТУ 3

«Трикутник ycпixy: громада центр педагог»

 

вектори розвитку

заходи

очікувані результати діяльності

маркери (орієнтири)

результатів діяльності

відповідальний

2021

2022

2023

Соціально – педагогічне партнерство громади для всіх учасників освітнього процесу

надавати консультативну допомогу щодо впровадження європейських освітніх технологій  до освітнього процесу

 

Сприяти професійному розвитку освітян через обмін педагогічними працівниками між різними регіонами України

Вивчення, аналіз та узагальнення запитів педагогів, що потребують послуг щодо впровадження європейських освітніх технологій

Планування на основі аналізу запитів педагогічних працівників консалтингових послуг з питань впровадження європейських освітніх технологій

 

консультанти ЦПРПП

Пошук партнерів для створення єдиного освітнього простору та залучення до участі в спільних проєктах

Сприяти співпраці ЦПРПП та педагогічних колективів освітніх закладів з міжнародними партнерами в рамках реалізації Інтернет - проєктів

 

Планування співпраці

Договори про співпрацю з партнерами

 

консультанти ЦПРПП

 

Брати участь у спільних міжнародних програмах розвитку освіти

 

Інформування громади міста щодо стану впровадження спільних міжнародних програм розвитку освіти

Проведення консультацій щодо участі у міжнародних програмах та проєктах

 

 

консультанти ЦПРПП

   

 

 

 

 

 

Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради © 2024

Please publish modules in offcanvas position.