Положення про Центр професійного розвитку педагогічних працівників

 

Загальна частина

 

 1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників (далі Центр).

 

 1. Центр утворюється з метою сприяння професійного розвитку педагогічних працівників.

         Основними завданнями Центру є:

1) консультування педагогічних працівників з питань:

 •          планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку;
 •          проведення супервізії,
 •          розроблення документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів);
 •          особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
 •          впровадження компетентнісних, особистісно орієнтованих, діяльнісних, інклюзивних підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;
 •          2) сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, зокрема шляхом:
 •          координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об'єднань, творчих груп тощо);
 •          узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
 •          формування та оприлюднення на  власному вебсайті баз даних програм
 • підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників;

         3) психологічна підтримка педагогічних працівників.

         Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені цим Положенням та іншими актами законодавства.

 

 1. Центр є юридичною особою, що утворюється та припиняється (реорганізовується, ліквідується) згідно з рішенням місцевої ради (далі - засновник). Центр утворюється та діє як бюджетна неприбуткова установа. Центр здійснює діяльність у межах території обслуговування, що визначається його засновником.

          Для створення та організації діяльності Центру засновник затверджує відповідний установчий документ Центру, визначає порядок проведення конкурсу на зайняття посад директора, інших педагогічних працівників Центру, організовує його проведення, призначає за результатами конкурсу директора Центру та звільняє його з посади відповідно до трудового законодавства.

 

Управління та кадрове забезпечення Центру

 

 1. Управління та кадрове забезпечення Центром здійснює його директор.

Директор Центру:

1) розробляє стратегію Центру та подає на затвердження засновнику;

          2) затверджує план діяльності та організовує роботу Центру відповідно до стратегії розвитку Центру, затвердженої засновником, подає пропозиції засновнику щодо штатного розпису та кошторису Центру;

3) призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаних посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

         4) може залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів (угод, контрактів тощо) відповідно до своєї компетенції;

5) створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

6) видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

7) використовує в установленому засновником порядку майно Центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

8) забезпечує ефективність використання майна Центру;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

10) діє від імені Центру без довіреності;

11) може вносити засновнику Центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;

12) подає засновнику Центру річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру.

Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються законодавством, їхніми посадовими інструкціями.

 

 1. Штатний розпис Центру затверджує його засновник відповідно до законодавства. Штатний розпис має передбачати посади консультанта, психолога, бухгалтера, працівників обслуговуючого персоналу. Кількість посад консультантів, психолога, бухгалтера, а також найменування та кількість посад працівників обслуговуючого персоналу визначається засновником Центру. За власним рішенням засновник може вводити додаткові посади до штатного розпису Центру за рахунок спеціального фонду.

 

 1. На посаду директора, інших педагогічних працівників Центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшли конкурсний відбір та визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником Центру.

 

Фінансування та контроль за діяльністю Центру

 

 1. Фінансування Центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.

 

 1. Матеріально-технічна база Центру складає майно, вартість якого відображена у балансі. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених законодавством.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника та інші джерела, не заборонені законодавством.

Центри можуть надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються Центрами для виконання завдань, визначених цим Положенням та іншими актами законодавства).

 

 1. Контроль за дотриманням Центром актів законодавства, у тому числі цього Положення, здійснюють засновники Центру та відповідні органи управління у сфері освіти.

   

 

 

 

 

 

Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради © 2024

Please publish modules in offcanvas position.